02128429572 / فروش
02128423464 / پشتیبانی

تماس با ما

برای تماس با پیام تک از فرم تماس با ما استفاده نمایید.همچنین میتوانید از دیگر راه های ارتباطی نیز پیغام خود را به ما برسانید

برای تماس با پیام تک از فرم تماس با ما استفاده نمایید.همچنین میتوانید از دیگر راه های ارتباطی نیز پیغام خود را به ما برسانید

02128423464-5 : پشتیبانی
02128429572-۴ : فروش